Microsoft SharePoint Designer 2013 15.0.4771.1003

Microsoft SharePoint Designer 2013 15.0.4771.1003

Microsoft Corporation – Freeware –
SharePoint Designer 2013 is the tool of choice for the rapid development of SharePoint applications. Using SharePoint Designer, advanced users and developers alike can rapidly create SharePoint solutions in response to business needs. Advanced users can compose no-code solutions that encompass a variety of common scenarios, from collaborative sites and web publishing to Line-Of-Business data integration, business intelligence solutions, and human workflows, leveraging the building blocks available in SharePoint in an easy to use environment. In addition, developers can use SharePoint Designer 2013 to get a quick start on SharePoint development projects.​

Tổng quan

Microsoft SharePoint Designer 2013 là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft SharePoint Designer 2013 là 15.0.4771.1003, phát hành vào ngày 11/11/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/03/2013.

Microsoft SharePoint Designer 2013 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Microsoft SharePoint Designer 2013 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Microsoft SharePoint Designer 2013!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Microsoft SharePoint Designer 2013 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại